Gepost door: Jeroen Dekervel | 26 april 2010

BNP als gids bij het behandelen van chronisch hartfalen

Porapakkham P et al. B-type Natriuretic Peptide-Guided Heart Failure Therapy. A meta-analysis. Arch Intern Med. 2010;170(6):507-514

Achtergrond

De veelheid aan beschikbare farmacotherapie belet niet dat hartfalen gepaard blijft gaan met een substantiële morbiditeit, hospitalisaties en mortaliteit. Het is dan ook logisch dat men blijft zoeken naar hulpmiddelen om de behandeling efficiënter te laten verlopen.

B-type natriuretisch peptide (BNP) is een hormoon gesecreteerd door het ventrikel als antwoord op toenemende intracardiale volumebelasting. BNP en ook NT-pro-BNP (beiden afkomstig uit het gesplitst pro-BNP) zijn in het verleden al nuttige markers gebleken in de diagnose van acuut hartfalen. Daarnaast kunnen zij ook worden aangewend ter bepaling van de prognose van chronisch hartfalen. Men heeft ook aangetoond dat adequate therapie met ACE-inhibitoren, AR-blokkers en spironolactone een duidelijke daling van het BNP gehalte met zich meebrengt. Men zou dus kunnen concluderen dat het BNP zakt wanneer de therapie aanslaat en de prognose gunstiger wordt.

Verschillende RCT’s werden reeds opgezet om het nut van BNP-geleide therapie voor chronisch hartfalen te bepalen, doch de resultaten waren niet altijd gelijklopend. Een meta-analyse moest dan ook uitsluitsel geven. Acht gerandomiseerde studies met in totaal 1726 patiënten werden geïncludeerd in deze analyse.

Resultaten

Men vond dat het risico op sterfte door gelijk welke oorzaak significant lager lag in de BNP-geleide groep (p=0.003). Wanneer men subgroepen onder de loep nam was te zien dat dit wel enkel gold voor patiënten onder de 75 jaar.  Er werd ook geen verschil gevonden in het aantal hospitalisaties.

Een deel van het overlevingsvoordeel kan vermoedelijk verklaard worden door het verhoogd gebruik van hartfalentherapie met een bewezen mortaliteitsvoordeel (zoals ACE-inhibitoren en betablokkers, waarvan resp. 21% en 22% in de BNP-groep de aanbevolen dosis bereikte, tegenover 11.7% en 12.5% in de controlegroep).

Bespreking

Een optimale grenswaarde waaronder het BNP-gehalte zich zou moeten bevinden is moeilijk vast te leggen. Gevorderde leeftijd en stijgend gewicht zijn factoren die de normaalwaarden verhogen.  Vrouwen hebben ook hogere concentraties dan mannen. Ook is het zo dat een te agressieve aanpak van BNP-spiegels de klinische toestand kan verslechteren, daar het vooral bij ouderen aanleiding kan geven tot hypotensie en nierfalen. Bovendien werd op het belangrijke punt van het aantal hospitalisaties geen verschil gevonden, wat theoretisch toch wel werd verwacht.

Kostprijs van de bepaling hangt af van het aantal keer dat een toestel per week kan worden gebruikt. Minimaal gaat het toch om 40 euro per test. Het RIZIV komt hier (nog) niet in tussen.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertenties

Responses

  1. De resultaten van deze meta-analyse worden gedomineerd door de TIME-CHF studie die gelukkig op zichzelf wel positief was, maar waar wel heel wat methodologische opmerkingen bij gegeven kunnen worden. Belangrijkste opmerking voor mij is dat er in deze studie geen verschil was in BNP tussen de BNP-geleide en de symptomatische groep. Dit wil zeggen dat in de BNP-groep er meer ACE-inhibitoren en betablokkers gegeven werden, maar dat dit geen invloed had op het BNP! Wat is dan het nut van een BNP geleide therapie?

    Opmerkelijk is ook dat de tweede grootste studie, de PRIMA trial, en ook andere studies, nog niet gepubliceerd zijn maar toch al opgenomen in de meta-analyse, iets waarover gediscussieerd kan worden.

  2. Naar mijn bescheiden mening is BNP in de praktijk het best te gebruiken in het geval van acute dyspnee bij patiënten gekend met een gecombineerde cardiorespiratoire insufficiëntie. Het is dan niet altijd duidelijk welk probleem primeert (ook al zal men vaak concluderen dat het om een combinatie van beide gaat). Een “droge” BNP bepaling doen in een asymptomatische setting helpt dan ter interpretatie van het BNP-gehalte in de acute situatie.

    Wat chronisch hartfalen betreft is het nut veel minder duidelijk, daar heeft deze meta-analyse weinig aan veranderd.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: