Gepost door: Michaël Laurent | 5 oktober 2010

Resolor ®: Nieuwe hoop bij hardnekkige habituele constipatie?

Dit artikel werd geschreven door dr. Sébastien Kindt, maag-darm-lever specialist in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven en consulent gastroenterologie in UZ Leuven. Hij maakte zijn doctoraat in de onderzoeksgroep o.l.v. prof. Jan Tack die ook deelnam aan de fase 3 studies met prucalopride.

Sinds september 2010 werd prucalopride (Resolor ®), een nieuw prokineticum, op de markt gebracht in België. Eind dit jaar zou het mogelijk ook terugbetaald worden. In afwachting van de terugbetaling kost 1 verpakking van 28 comprimés Resolor ® 1 mg €61,60 en 2 mg € 75,50. Is de prijs inderdaad de moeite waard?

Werkingsmechanisme

De prokinetische eigenschappen van prucalopride zijn te verklaren door de heel selectieve agonistische werking op de presynaptisch gelegen 5-HT4 receptoren. Deze selectiviteit zou dit middel moeten vrijwaren van de (zeldzame) cardiale neveneffecten wardoor tegaserod, een gelijkaardige 5-HT4 receptor agonist, van de Amerikaanse markt werd verbannen.

Indicaties en beschikbare evidentie

Prucalopride is geïndiceerd voor vrouwen met chronische constipatie bij wie laxeermiddelen onvoldoende verlichting brengen. Het middel wordt eenmaal per dag ingenomen, al dan niet met voedsel en op eender welk tijdstip van de dag. Bij vrouwen >65 jaar of met ernstige lever- of nierinsufficiëntie (resp. Child klasse C en GFR < 30 ml/min) wordt een dosis van 1 mg / dag aanbevolen. De eerste ontlasting vindt plaats na een mediane tijd van 2.5 uur.

De werkzaamheid van prucalopride 2 mg en 4 mg werd in drie quasi identieke, 12 weken durende gerandomizeerde, placebo-gecontroleerde fase 3 studies met 1974 patiënten met habituele constipatie onderzocht (1-3). Het primair eindpunt was telkens het percentage patiënten die gemiddeld 3 of meer spontane defecaties hadden per week gedurende de studieperiode. Als secundair eindpunt werd onder meer onderzocht hoe de patiëntentevredenheid over hun ontlastingspatroon evolueerde onder prucalopride. In deze studies was 85-90% van de deelnemers vrouwelijk.

Een significant grotere proportie patiënten voldeed aan het primair eindpunt in de groep met prucalopride 2 mg (19,5 – 30,9%) of 4 mg (23,6 – 28,4%) vs. Placebo (9,6 – 12,0 %). Er was geen verschil tussen beide dosissen prucalopride. Bij de secundaire eindpunten werd een significante toename van de gemiddelde ontlastingsfrequentie van minstens 1x/week bevestigd na prucalopride vs. placebo. Ook werd een significante verbetering in patiëntentevredenheid over hun stoelgang genoteerd. In geen van deze studies werden ernstige cardiovasculaire neveneffecten genoteerd.

Prucalopride werd ook bestudeerd bij kankerpatiënten met opioïd-geïnduceerde constipatie (6). In deze fase 2 studie met 196 patiënten werd prucalopride 2 of 4 mg vergeleken met placebo. Er was een significante toename in de proportie patiënten bij wie de gemiddelde ontlastingsfrequentie met minstens 1 toenam (35,9% en 40,3% met 2 mg resp. 4 mg vs. 23,4% met placebo). Ook bereikte 60,7% en 69,0% van de patiënten die prucalopride kregen het secundair eindpunt van minstens 3 ontlastingen per week, in vergelijking met 43,3% in de placebogroep. Er was bovendien een verbetering in de levenskwaliteit.

Neveneffecten

Twee studies onderzochten de veiligheid, en meer bepaald de cardiovasculaire veilgheid, van prucalopride bij patiënten met een geriatrisch profiel (4-5). In de eerste studie werd de veiligheid van prucalopride in een geriatrische populatie bevestigd (gemiddelde leeftijd 83 jaar, 88% met cardiovasculaire antecedenten) (4). Er werd hierbij wel een lagere dosis van 0,5, 1 en 2 mg getest gedurende 28 dagen. Dit werd nogmaals bevestigd in een studie in patiënten van 65 jaar of meer (5). In deze studie werd echter ook opgemerkt dat de gunstigste effecten vooral werden geobserveerd gedurende de eerste 4 weken behandeling.

Toch is prucalopride niet vrij van neveneffecten. Uit voorgaande studies komen vooral hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid en diarree naar voor als neveneffecten. Hoofdpijn zou vooral optreden gedurende de eerste dagen van de behandeling.

 BESLUIT:

Prucalopride heeft een matig effect bij patiënten met chronische constipatie bij wie laxativa onvoldoende effectief bleken. Hierbij is er tot dusver geen evidentie voor cardiovasculaire neveneffecten, maar voorzichtigheid dient te worden geboden bij grootschalig gebruik in de algemene populatie. Bovendien zijn er onvoldoende gegevens over langdurig gebruik (de studies liepen max. 3 maanden).

Opioïd-geïnduceerde constipatie is een tweede mogelijke indicatie alhoewel de gegevens nog beperkt blijven. Bij kinderen is gebruik af te raden wegens onvoldoende ervaring. Ook gaat er nu veel belangstelling naar het gebruik van prucalopride bij IBS-patiënten met predominant constipatie, maar tot dusver werden geen studies gepubliceerd.

Alvorens prucalopride voor te schrijven dient men zich af te vragen of organische oorzaken van constipatie voldoende werd uitgesloten, zoals onder meer een (sub)obstructie ten gevolge van briden of stenoserende tumoren. Ook dient de kostprijs ervan te worden afgewogen tegenover de lagere prijs van de beschikbare laxerende preparaten die bij vele patiënten -bij correct gebruik- effectief blijken. Uiteraard blijft het aangewezen om te streven naar een adequate hydratatie met voldoende fysieke activiteit en voldoende vezelinname alvorens te grijpen naar deze middelen.

P.S.: 26 oktober 2010

In de rubriek “Goed om weten” publiceerde het BCFI ook een bespreking van prucalopride. Er wordt gewezen op de structurele verwantschap met cisapride (Prepulsid®) en het daaraan gekoppelde theoretische risico op QT-verlenging, wat in de klinische studies niet werd weerhouden. Er wordt terecht gewezen op het verbazingwekkende feit dat dit product enkel bestemd is voor gebruik bij vrouwen. Toediening tijdens de zwangerschap wordt afgeraden gezien er gevallen van spontane abortus werden gerapporteerd.

Referenties

  1. Camilleri M, Kerstens R, Rykx A, Vandeplassche L. A placebo-controlled trial of prucalopride for severe chronic constipation. N Engl J Med. 2008;358:2344-54.
  2. Tack J, van Outryve M, Beyens G, Kerstens R, Vandeplassche L. Prucalopride (Resolor) in the treatment of severe chronic constipation in patients dissatisfied with laxatives. Gut. 2009;58:357-65.
  3. Camilleri M, Beyens G, Kerstens R, Robinson P, Vandeplassche L. Safety assessment of prucalopride in elderly patients with constipation: a double-blind, placebo-controlled study. Neurogastroenterol Motil. 2009;21:1256-e117.
  4. Müller-Lissner S, Rykx A, Kerstens R, Vandeplassche L. A double-blind, placebo-controlled study of prucalopride in elderly patients with chronic constipation. Neurogastroenterol Motil. 2010;22:991-8, e255.
  5. Sloots CE, Rykx A, Cools M, Kerstens R, De Pauw M. Efficacy and safety of prucalopride in patients with chronic noncancer pain suffering from opioid-induced constipation. Dig Dis Sci. 2010;55:2912-21.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertenties

Responses

  1. […] Op 1 april wijzigden ook de terugbetalingsregels voor bepaalde geneesmiddelen. Hierdoor verloor Singulair® b.v. zijn terugbetaling. Nieuwe geneesmiddelen waren onder andere nicotinezuur in combinatie met een prostaglandine-antagonist, een griepvaccin met korte naald voor 60-plussers en prucalopride voor constipatie bij vrouwen. […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: